Råd (5 st)

I de olika råden finns representanter både från kommunens förtroendevalda och från relevanta föreningar och andra organisationer.

Namn
Rådet för funktionshinderfrågor
Lokala brottsförebyggande rådet
Kommunala pensionärsrådet
Sverigefinska rådet
Tvärsektoriellt råd för folkhälsa och barnkonvention