Nämnder (13 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

NamnNästa möte
Kommunfullmäktige 2020-01-28 17:00 (offentligt)
Kommunstyrelsen
Krisledningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Folkhälsonämnden
Gymnasienämnden
Kultur- och föreningsnämnden
Myndighetsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Valnämnden
Administrativa nämnden
Överförmyndarnämnden