Förtroendevalda hos oss

Nämnder

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Utskott

De olika beslutsorganen har möjlighet att utse utskott som har olika uppgifter.

Råd

I de olika råden finns representanter både från kommunens förtroendevalda och från relevanta föreningar och andra organisationer.

Övrigt

Här hittar du exempel stiftelser och arbetsgrupper i kommunen.

Bolag

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Partier